Tytuł przedsięwzięcia: Wdrożenie e-usług w placówce POZ

Nazwa Grantobiorcy: Fundacja „Nasze Zdrowie” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Franciszka Walczaka 23E

Cel oraz przedmiot przedsięwzięcia: zwiększenie stopnia cyfryzacji placówki i wdrożenie e-usług publicznych oraz integracja z systemem e-zdrowia, poprzez rozbudowę systemu gabinetowego, oraz rozbudowę i modernizację infrastruktury teleinformatycznej.

Wysokość wkładu UE: 129 323,69 PLN


Jako beneficjent projektu, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych mechanizmów:
1) adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
2) lub formularza: https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl