Przy ulicy Walczaka 23E w Gorzowie Wlkp. zlokalizowana jest duża Przychodnia Stilonowska. Przez wiele lat w budynku Przychodni była zorganizowana opieka zdrowotna w różnym zakresie dla pracowników Stilonu i wielu zakładów pracy, a obok tego do roku 1998 instytucje zarządzające opieką zdrowotną pracujących w mieście i województwie. Przemiany ustrojowe i gospodarcze w Polsce spowodowały zmianę formy opieki zdrowotnej. Dotyczyło to także Przychodni Stilonowskiej. Od 1993r. zarządzanie majątkiem Przychodni przyjęła powołana Fundacja „Nasze Zdrowie”, która nadal wykonuje to zadanie. Od niedawna, po zakupie Przychodni od Stilonu, jest ona właścicielem Przychodni, w której gospodarzami i organizatorami opieki zdrowotnej są pracownicy zatrudniani przez wydzieloną strukturę medyczną jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, a konkretnie Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji „Nasze Zdrowie”. Specjalistyczny Zakład Medyczny prowadzi działalność medyczną w oparciu o kontrakty z NFZ dotyczące opieki zdrowotnej leczniczej i kontrakty na działalność profilaktyczną w medycynie pracy z wieloma zakładami pracy. W zakresie obu działalności Przychodnia Specjalistycznego Zakładu Medycznego jest dobrze zorganizowaną bazą dla ogólnodostępnych świadczeń zdrowotnych leczniczych, rehabilitacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia Specjalistyczny Zakład Medyczny kontraktuje świadczenia:
• Podstawowej Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego;
• Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w niektórych specjalizacjach medycznych;
• Rehabilitacji Leczniczej ambulatoryjnej;
• Programów profilaktycznych w ginekologii, chorobach układu krążenia i innych.

W zakresie profilaktyki w medycynie pracy kontraktuje się kompleksowe świadczenia profilaktyki dla pracujących w większych i mniejszych zakładów pracy.

     W przychodni jest zorganizowany wielokierunkowy system diagnostyczny wykonujący badania niezbędne dla potrzeb podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej, profilaktyki i pomocy doraźnej. Przychodnia jako baza NZOZ, tj. Specjalistycznego Zakładu Medycznego w szczególności posiada działalność leczniczą:
• Poradni lekarza rodzinnego
• Poradnie specjalistyczne : okulisty, neurologa, laryngologa, ginekologa
• Gabinety rehabilitacji : kinezyterapii, elektroterapii, hydroterapii
• Rejestrację wielostanowiskową czynna 11 godzin na dobę
• Gabinet zabiegowy ogólny
• Punkt szczepień ochronnych dla dzieci
• Poradnie dzieci zdrowych (badania profilaktyczne)
• Pracownię RTG, USG, EKG
• Pracownię Analityki Medycznej.

Zadania profilaktyki medycznej dla pracujących wykonuję wyodrębniona Poradnia Medycyny Pracy zatrudniająca specjalistów, lekarzy i pielęgniarki.
     W ramach świadczeń profilaktycznych i pomocy doraźnej Specjalistyczny Zakład Medyczny utrzymuje dyżur lekarza dla pracowników zakładów pracy i potrzeb doraźnych w zachorowaniach w porze wieczorowej, nocnej i świątecznej. Fundacja i Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji „Nasze Zdrowie” działają w systemie non- profit. Wszystkie przychody przeznaczone są na cele statutowe i potrzeby utrzymania przychodni i zatrudnienia niezbędnego personelu fachowego. W Przychodni Fundacji „Nasze Zdrowie” działają też inni świadczeniodawcy, którzy wynajmują pomieszczenia dla własnej działalności. Należą do nich:

• Gabinety Stomatologiczne;
• NZOZ Chirurgiczno – Ortopedyczny;
• NZOZ Endokrynologiczny;
• NZOZ Reumatologiczny (Poradnia sportowo – Lekarska);
• NZOZ Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
• Gabinet Ortopedyczny – Aleksander Raginia
• „SONIDO” –Ośrodek Osób Słabosłyszących
• Poradnia Kardiologiczna
• Laboratorium „SYNEVO”
• Apteka „Dr Max”

Fundacją „Nasze Zdrowie” kieruje Zarząd Fundacji wybrany przez Radę Fundacji. Bezpośrednią działalnością Specjalistycznego Zakładu Medycznego Fundacji „Nasze Zdrowie” kieruje Dyrektor i Administracja.
Przychodnia położona jest w dogodnym terenie miejskim.Dojazd do Przychodni możliwy jest każdym środkiem publicznym i prywatnymi pojazdami samochodowymi.


Celem Fundacji Nasze Zdrowie jest:

1/   Stwarzanie warunków  do funkcjonowania opieki zdrowotnej zorganizowanej dla ludności w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz dla pracowników zakładów pracy,  instytucji  i dla wszystkich pozostałych mających zorganizowaną opiekę zdrowotną  w Specjalistycznym Zakładzie Medycznym Fundacji „Nasze Zdrowie”.

2/   Organizowanie warunków do zabezpieczenia świadczeń  profilaktycznych  w dziedzinie  medycyny pracy dla wszystkich pracujących w województwie lubuskim.

3/   Wspomaganie działalności medycznej  w zakresie promocji zdrowia wśród  pracujących.

4/   Wspomaganie  potrzeb zdrowotnych społeczeństwa m. Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie lecznictwa otwartego, zamkniętego i opieki społecznej.

Fundacja realizuje swój cel wszystkimi dostępnymi środkami , a w szczególności poprzez podejmowanie działań organizatorskich i gospodarczych  zapewniających  podopiecznym i chorym niezbędne świadczenia lecznicze, diagnostyczne leki, zaopatrzenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę  medyczną oraz partycypowanie w niektórych kosztach związanych z pobytem w szpitalach,  sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych tak krajowych jak i  zagranicznych. 


W 2023 roku Fundacja uczestniczy w projekcie Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (e-usługi POZ), realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegółowe informacje dostępne są po kliknięciu tutaj