Fundacja „Nasze Zdrowie” pragnie zaprosić do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”, realizowanego w ramach Umowy nr UM.POZ2.U-10549.2022-00/4498/2023/208, zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia w dniu 24.03.2023.

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu teleinformatycznego, szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć osobiście w siedzibie Fundacji „Nasze Zdrowie” w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Walczaka 23 E, gab. Nr 6 (Sekretariat), lub przesłać drogą pocztową (adres jw.). Zachowanie terminu składania ofert obejmuje wpływ oferty do siedziby Zamawiającego.

Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 18.05.2023 r. do godz. 12:00, przy czym decyduje data wpływu oferty do siedziby Fundacji.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Fundacji „Nasze Zdrowie” w Gorzowie Wlkp., 66 – 400 Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 23E, gab. 017, w dniu 18.05.2023 r., o godz. 13:00.

Szczegółową treść zapytania ofertowego, wraz z załącznikami można pobrać klikając w link poniżej.

Zapytanie ofertowe z dnia 02.05.2023

Aktualizacja z dnia 19.05.2023

W związku z faktem iż nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na wcześniejsze zapytanie ofertowe, chcielibyśmy zaprosić ponownie do składania ofert. Termin został wyznaczony na dzień 30.05.2023 r. do godz. 12:00, przy czym decyduje data wpływu oferty do siedziby Fundacji.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Fundacji „Nasze Zdrowie” w Gorzowie Wlkp., 66 – 400 Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 23E, gab. 017, w dniu 30.05.2023 r., o godz. 13:00.

Pozostałe warunki nie uległy zmianie

Szczegółową treść zapytania ofertowego, wraz z załącznikami można pobrać klikając w link poniżej.

Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2023